متن پیاده روی اربعین حسینی احساسی و زیبا و جدید 1402

متن پیاده روی اربعین

 

اگر یک بار در میهمانی اربعین حسین حاضر شوی، دیگر برایت خیلی سخت می‌شود، در زمان‌های دیگر که حرم حسین آرام و بی‌هیاهو است آنجا باشی چون حس می‌کنی، تنها در اربعین است که حُرمت حرم حسین حفظ می‌شود؛ در اربعین است که کسی آرام وارد حرم نمی‌شود؛ همه به سر و سینه می‌زنند و در فراق حسین اشک می‌ریزند و ناله سر می‌دهند. اما امروز در پارسی دی متن پیاده روی اربعین؛ متن پیاده روی اربعین ۱۴۰۲؛ متن پیاده روی اربعین حسینی؛ متن پیاده روی اربعین احساسی؛ متن پیاده روی اربعین زیبا؛ دلنوشته پیاده روی اربعین را می توانید مشاهده کنید.

متن پیاده روی اربعین

میگن‌یہ‌جایی‌هست،
اگہ‌داغون‌ِ‌داغونم‌باشی‌و
اونجا‌باشی‌آروم‌میشی
من‌کہ‌نرفتم‌
ولی‌میگن‌کربلاهمچین‌جاییہ:)

هیـچۍحالموخوب نمیکنه الۍحـرم
چقدرالتـماس کنم وبهـت بگم آقـاحـرم:)

مادر‌همه‌چیزقوی‌هستیم
‏اِلا‌در‌فِراق‌حسین:)

قدم‌میزنم،قدم‌میزنم
زندگیمو‌باغمت‌رقم‌میزنم:)

مابراۍحـسین‌مـیمیریـم
مردحرفش دوتانخواهد شد:)

ازما‌کـه‌گذشـت..
الهی‌هیچکس‌ازسفر‌جانمونه:)

خدارحم‌کندبه‌قلبی‌که‌
درآرزوی‌چیزی‌است؛که‌تقدیرش‌نیست‌:)

دستم‌نمۍرسدبہ‌تماشاۍڪربلآ
بابغض‌بہ‌روۍعڪسِ‌حرم
دست‌مۍڪشم..!))💔

‹💔🌱›

پشـیمان‌مـیشودآنـکہ‌بـراۍتـونمـۍمیـرد:)

باورش آقاسـختہ‌بـرام
چون‌نذاشتۍڪربلابیـام:)

من‌الان‌بایدزمزمہ‌میکردم:
قدم‌قدم‌بایه‌علم،ان‌شاءالله‌اربعین
میام‌سمت‌حرم..:))))💔
ولی‌حالانشستم‌گوشه‌اتاق
زانوهاموبغل‌گرفتم‌وبااشک‌زیرلب‌میخونم:
رفیق‌هاموبردی‌کربُبلا..
پس‌من‌چی:)))؟!!💔

ولۍماهنوزبه سوال
“امسال اربعین میری..؟”
جوابِ منفۍندادیم،آقاۍاباعبدالله:)💔

هـواۍاین‌روزاۍمن‌هواۍڪربلآست
حـرم دواومـن‌تمـوم نـوکـراست:)

بہ‌تنم‌دردفراق ِحرمت‌افتاده‌،بطلب‌ارباب:)

شـب بـارونه صـورتم خیسه
یـکۍاین حال منـوبنویـسه:)

دوری‌از‌حرم‌چقدرسخته
هرکی‌کربلاست‌خوشبخته:)

آنقدرشکستنددل خستهِ مارا
چشم ازهمه بستیم..
دل روفقط،دست شمادادیم آقاۍامام‌حسین…

این‌روزا‌حالم‌یجوریه
که‌یهو‌‌چشمام‌رومیبندم
و‌ازعمق‌جانم‌خطاب‌به
امام‌حسین‌میگم …
اصلا‌خبر‌داری‌که‌از‌دوری‌دارم‌دق‌میکنم..💔!

برتن‌وقامت‌شهررخت‌عزاجامه‌کنید
بوی‌تابوتِ‌پرازتیرحسن‌می‌آید…

هرآنڪه‌شدحسنے،مےشود‌حسینےپس
ببین ڪه‌ریشہ‌یِ‌هفتاددوعلم‌حسن است..

عشق‌یعنی‌به‌تورسیدن
یعنی‌نفس‌کشیدن‌تو‌خاک‌سرزمینت:)

خیریعنی‌درجوانی‌رفته‌باشی‌کربلا
رحم‌کن‌برمن‌برات‌کربلاگم‌کرده‌ام:)

نزدیڪ‌میشویم‌بہ‌تپش‌هـاۍ‌اربعـین
یڪ‌ڪربلآ‌بدہ‌نخوردنوڪرت‌زمین..

آقادوای‌زخم‌دلم‌یک‌زیارت‌اسٺ
جان‌میدهم‌باخاطرات‌کرببلای‌تو:)

حالاتمام‌دغدغه‌ام‌این‌‌شده‌حسین
این‌اربعین‌کرببلامیبرۍمرا؟!

وخداچاره‌کنداین‌همه‌
دلتنگ‌حسین‌بودن‌را..

سجده‌طولانۍازعباداتۍاست
کہ‌کمرشیطان‌رامۍشکند..!

بیماری‌خوب‌نیست
ولی‌چه‌خوش‌است
بیمارحسین‌بودن:)

نـدارم آروم کـه اربـعیـن شـد
خبرۍدارۍکہ‌عاشقت خونه نشین شد:)

ماراکسی‌نخواست‌توهم‌گرنخواستی
درگوشمان‌بگو‌که‌بمیریم‌گوشه‌ای:)

بانسیم کربلاکی زنده میسازی مرا:)

حالت‌کہ‌گرفتہ‌ِ؛
وقتایۍکہ‌ناآرومۍ
قرآن‌ُبازکن
بذار‌خداباهات‌حرف‌بزنہ
خداآروم‌کردن‌حال‌دل‌ِ
من‌ُتو‌روخیلۍخوب‌بلده‌:)

بطلب‌عیب‌ندارد‌همه‌رااِلا‌من
من‌به‌جاماندن‌ازاین‌قافله‌عادت‌دارم:)

اربابم..
منواینجوری‌نبینی‌‌کہ
من‌بدون‌تو‌پوچ‌پوچ‌ام…
من‌پر‌ازدردم‌خستہ‌و‌دل‌تنگم ..
تورا‌بہ‌کرم‌‌و‌عطف‌و‌مھربانی‌ات‌
در‌آغوشت‌بکش‌گدا‌یت‌را:))💔

حسین‌جانم!
فراق‌دوری‌ات‌مارا‌دیوانه‌ساخته…(:

کاش‌پای‌دل‌من‌هم‌به‌نوایی‌برسد
اربعینی،حرمی،کرب‌وبلایی‌برسد:)

-کاش‌شود‌در‌این‌حسین‌گفتن‌ها‌…
-اربعین‌،‌کربلاقسمتم‌شود‌…

سلام‌آقاسلام،توراه‌کربلا
به‌امیدخدا‌منم‌دارم‌میام:)

من‌فقط‌یک‌آرزودارم‌که‌آن‌هم‌اربعین
سجده‌شکری‌کنم‌پای‌ستون‌آخری…

میگفت‌تواصلانمی‌فھمی..
معنی‌دلتنگی‌و …
نگاهش‌ڪردم‌ویادڪربلاافتادم:)💔

-عمری که خرج سینه زنی شد تباه نیست
تا هست کربلا دل ما بی پناه نیست-

تہ‌خوشبختی‌اونجاست‌کہ‌وسط‌ِ
بین‌الحرمین‌فقط‌گریہ‌میکنی‌و‌امام‌
حسین‌آرومت‌میکنہ:)💔

-تمام‌‌دلهره‌ام‌این‌است‌که
حسین‌،اربعین،کربلا،میشه!

آقای‌امام‌حسین‌؛
تمام آرزوهایمان در کربلا خلاصه می‌شود

توکل‌کردن‌مفهوم‌قشنگۍداره
یعنۍخدایا‌نمیدونم‌چجورۍِ
ولۍتودرستش‌کن
من‌بہ‌قلم‌‌سرنوشت‌تو‌ایمان‌دارم:)

همچنین ببینید: متن خاص و کوتاه

متن پیاده روی اربعین ۱۴۰۲

 متن پیاده روی اربعین 1402

آقای‌امام‌حسین!
حقیقتا‌من‌اونجایی‌دلم‌شکست..
که‌گفتن
کربلا‌نرفته‌ چه‌داند‌فراق‌یعنی‌چه…🥺🖤

هرجا که کارزارِ جنون سوت و کور بود
خواندم دو بیت مدح تورا، ازدحام شد!🥺🖤

یک اربعین زیارت مارا ردیف کن ؛
ما هر چه بود پای محرم گذاشتیم..💔🥀

داشتند‌به‌‌سوی‌‌جهنم‌‌میبردنش!
قطع‌‌امید‌کرده‌‌بود‌..
ناگهان‌‌به‌‌دلش‌‌افتاد‌‌که‌‌او‌یک‌بار‌برای‌‌حسین
گریه‌‌کرده‌‌بود‌..!
‌ناخودآگاه‌‌به‌‌زبان‌‌آورد‌”یااباعبدالله”
دست‌‌هایش‌‌راول‌‌کردند‌مات‌‌ماند‌وگفت!
-کسی‌‌جوابم‌‌را‌نداد‌چرا‌رفتید؟؟
+اگر‌بخشیده‌‌نشده‌‌بودی‌‌نمیتوانستی‌‌
بگویی‌اباعبدالله..❤️‍🩹✨🥺

دیگر نمی‌رسد به غمِ تو توان من،
دستور می‌دهی که بمیرم برای تو؟…🥺😭

آفریدند تو را نام نهادند “حسین”،
تا که جانسوز ترین واژه دنیا باشی..😭🖤

عشق‌معنایۍ‌ندارد‌جزحسین :)♥️! .

ارباب‌جانم؛
غیرآغوش‌توهرجابروم‌نااَمن‌است
روضه‌ات‌امن‌ترین‌جاست‌که‌دنیادارد!

کوچیکِ امام حسین باش!
خودش بزرگت میکنه:)..

حسین جان؛
هرگز نگویمت دستم را بگیر،
عمری‌ست گرفته‌ای، رهایش نکن…

میگفت‌ :
اگر‌ پرده‌ی‌ ستار العیوبی‌ِ
خدا‌ کنار‌ بره‌ ،
حتی‌ رفیقامم حاضر‌ نمیشن‌
زیر‌ تابوت‌ منو‌ بگیرن . .
قصه‌ی‌ِ ما‌ اینه ؛
همون‌ جمله‌‌ که‌ میگه‌ :
تا‌ کسی‌ شهید‌ نبود‌ شهید‌ نشد !
خلاصه‌ که‌‌ ماها خیلی‌ عقبیم‌ :)))

بہ‌‌رفیقش‌پشت‌تلفن‌گفت:
ذکر”الهےبہ‌رقیــہ‌”بگومشکلت‌حل‌میشہ
رفیقش‌یک‌تسبیح‌برداشت
بہ‌ده‌تانرسیده
دوستاش‌زنگ‌زدن‌وگفتن‌سفر
کربلاش‌جورشده..!💔

دلم‌میخواد‌از‌اون‌آدمایی‌باشم‌که‌
هرسال‌اربعین‌کربلان..🥺!

وَإِنِّـی‌عُـذْتُ‌بِـرَبِّـی‌وَ‌رَبِّـکُـمْ

هَـر‌قَدر‌هَـم‌دُنیـٰآرابِـگَردَم…
آخَـربِہ‌آغـوش‌ِتـو‌پَنآھ‌مِـۍآوَرَم
مَـن‌ڪِہ‌جُـزتـوپَنـٰآهِـۍنَدآرَم..!シ

بی‌پناه‌که‌شدی‌صدایش‌کن‌ . .
او‌حسین‌ِ‌وِ‌ترا‌لمَوتور‌است‌‌و‌می‌داند‌؛
تک‌وتنها‌شدن‌‌یعنی‌چه‌درآغوشت‌می‌گیرد!

اگر نشود اربعین کربلا باشم چه..!؟
تکلیف ِ این دل ِ بیچاره‌ی‌ من چیست ح‌ُسین.؟(

سـلام‌برکسۍکه‌اجدادمان‌در‌
غمش‌سینه‌زدندوفرزندانمان‌
درهیئتش‌قدکشیدند..؛

«آقای امام حسین !در این روزها که ‌گناه سخت کوشانه در حال احاطه کردن ما است، ‌محبت شما می‌تواند سنگری مقاوم در مقابل این هجوم باشد.»

یه‌ماشین‌میخوای‌تعمیرکنی‌چندجا
تحقیق‌میکنی‌بری‌پیش‌مکانیک‌خوب
پس‌اگه‌دلت‌گرفت‌واسه‌دردودل‌
به‌هرکسی‌رونزن‌رفیق . .!

چه خوش است در فراقی همه عمر
صبر کردن.. به امید آنکه روزی به کف
اُفتد وصالی♥️

مرا در‌ آغوش‌ بگیر از‌ زمینی‌ها‌ بُریدم (:

تو‌همیشه‌حواسَ‌ت‌به‌نوکرت
بوده، این‌منم‌که‌شرمنده‌ی
تمامِ‌حواسِ‌توام،یاحسین..

دست‌زِتونمی‌ڪشم،تا‌ڪه‌وصالِ‌من‌دهی …

شدیداً نیاز دارم آقا امام حسین ازم بپرسه:
-کیْفَ حالُکَ؟!
منم بگم:
+هَلْ یَمکَنک اَنْ تَعٰانَقنی…!
«میشه بغلم کنی؟؟» حسین جان 💔

یه‌جایی‌خوندم:
– ازخدامی‌خوام‌توزندگیت،
فقط‌یکبارتودوراهی‌بمونی!
اونم توبین‌الحرمین..
که‌ندونی‌پیش‌حسین‌زانوبزنی..
یاعباس:)🙃♥️

انسان همیشه به دنبال یک محمل
و مأوای امن می‌گردد حتی اگر رنج‌ِ
خطر را با جان و دل پذیرا می‌شود
برای همان‌امن بودن و حس همراه
آن است _ گویا آن “امن بودن” گاهی
یک باور قوی است ، گاهی یک قلبِ
عاشق است ، گاهی چشم‌های یک
منتظر است ، گاهی چایی های آن
محفل است ، گاهی دست های گرم
او است ، متوجه شدم‌بدون این تکیه‌گاه
هیچ حرکتی معنا ندارد ، و من تمامِ
حالاتی که برای یک تکیه‌گاه تصور
می‌شود را از یک پنجره میبینم و آن
#نگاهِ_ابی_عبدلله است ..

اَللّهُمَّ اجعَلنِی عِندَکَ وَجیهاً
بِالحُسَینِ عَلَیهِ السَّلام فِی الدُّنیَا وَ الآخِرَه»
خدایاماراقراربده‌آبرومند،‌به‌وسیله‌ی‌
امام‌حسین‌علیه‌السلام‌،هم‌در‌دنیا‌هم‌در آخرت♥️

دلگرمی ما
تکیه به دیوار
حسین است…❤️🌱

چه قدر با خواندن این متن
شرمنده شدم ؛
من کمتر عطر خریده ام،
هر بار میخواستم معطر
شوم از ته دل میگفتم :
“حسین جان” آنگاه فضا
معطر می‌شد .. 🌿
شهید علی حیدری ..

فرشته‌ها‌دنبال
آرام‌کردن‌رقیه‌بودند؛
اما‌رقیه‌فقط
با‌سرَحسین«؏»آرام‌گرفت❤️‍🩹!’

متن پیاده روی اربعین حسینی

 متن پیاده روی اربعین حسینی

مسیر رسیدن به امام زمان
از #نگاهِ‌امین‌اللهِ #نگاهِ_ابی_عبدلله
می‌گذرد _ همان خدمت به دین که
چیزی جز خدمت به مردم نیست ..

به‌اندازه‌دونه‌دونه‌‌اشک‌هایی‌که‌
زائرات‌موقع‌دیدن‌کربلات‌می‌ریزن‌
دوستت‌دارم‌امام‌حسینم❤️!’

تنها خدا صبرش دهد آن را که باید
این شهر را در اربعین تنها بماند… 🌹

‌اربعین میرسد از راه و همه کوله به دوش
یک نفر نیست که ما را به زیارت ببرد!؟

امام‌حسین‌بهترین‌رفیق‌مانیست!
تنهارفیقمونه 🙂

تا کربلا نرفته ای
هر آنچه از بهشت تصور میکنی
بازیچه ای بیش نیست،
کربلا را آفرید تا انسان بداند
بهشت در نهایتِ خود چگونه است ..

واجب شده صبـح‌ها کمی دربزنم

قدری به هوای ‌حرمتـ پـ🕊ـربزنم

لازم شده درفراق شش ‌گوشه‌تان

دیوانه‌ شوم به سیم ‌آخر بزنم

#سلام‌‌ارباب‌‌بی‌نظیرم

نوشته بود:
قدر دلاتون رو بدونید
هر دلی برای ارباب نمیشکنه…💔

بادِلَم‌گُفتَم‌؛‌حَرَم‌باشَد‌بَراےِاَربَعین؛
مَن‌چِگونِہ‌تاڪُنَم‌با‌این‌دِلِ‌وا‌ماندِه‌اَم؟

آقاےِ اܩاܩ حُسینღ(؏)
بِبَخش‌‌ ڪـہ اینقَدَر بـَב شـבܩ
ولـے ܩَن‌ هنُوز‌ اسܩتو‌ که‌ ܩـےشنوܩ
بُغض ܩیـڪنܩ💔

یه‌کنج‌حَرم، یه‌چَفیه‌مُتبرک، ویِه‌دل‌عـٰاشق!💔 این‌هَمون‌حِـسیه، کہ‌آرزوداشتَم یکبـٰارتَجربه‌ش‌کُنم:)) بشینم‌یِه‌گوشه‌توشلوغۍ گِریه‌کنم‌بَرات‌و به‌زائرات‌نِگاه‌کنم🙂🚶🏿‍♂️. .️

من همانم کـہ بـہ آغوشِ تو آورـב پناـہ بغلم کن کـہ کسے جز تو نـ؋ـهمیـב مرا ️

🕌به‌جز “ڪربلا ”
یڪ بهشت ِ دیگـــر هم داریمـ !
-” #بقیــــع” –
«بهشت ِ گمشده»

«‏و أنَا أبحَثُ عنِّی؛ وَجَدْتُکَ یٰا حُسین..!»

و هنگامی که در پیِ خودم بودم تــو را یافتم، یا حسین؛))♥️ ️

ما را کسی نخواست
تو هـم گر نخواستی
در گــوشــمــان بگـو
که بمیریم گوشه ای💔

انت‌َمَوضِع‌امَلی . .
که‌تواوج‌آرزوی‌منی‌ح‌ُـسین‌جـٰان

السلام علیک هر صبحی
رو به ارباب گرچه مُستَحب ست

این رَه و رَسمِ عاشقی کردن
شیوه ی نوکران با اَدب ست
🍃🍃🍃
صبح علی الطلوع سلام علی الحسین…

‏إلهِی دُلَّ قلبِی‌ التائه
إلى نُورِکَ فإنِّی مُبتلى
خدایا قلب گمشده من را
به سوی نور خود هدایت کن،
زیرا من رنج می‌برم…!♥️

ترسم که نمانم من از این رنج دریغا
کاندر دل من حسرت روی تو بماند..

چاره‌ی‌آتشِ‌عشقی‌که‌به‌جان‌افتاده
خُنکاایست‌که‌درسنگِ‌حرم‌موجوداست

من سرگشته، دور از کوی جانان با که درسازم؟
دل آنجا، دلبر آنجا، مطلب آنجا، مدعا آنجا ..

گفت:تاپیـاده‌نروۍ
نمےتوانۍ‌درڪ‌ڪنۍ
پرسیدم‌:چ‌ـہ‌چیزۍ‌را؟”
گفت:ذره‌اۍ‌از‌شوق‌زینب‌
براۍزیـارت‌دوبـاره‌ۍ‌برادر رو

گفت:
آخ که چقدر دلم برای حرم پر می‌کشه!
بین الحرمین، تل زینبیه..
دو رکعت نماز تو صحن و سرای ارباب..
اصلا میدونی چیه؟!
همه جای کربلا قشنگه‌ ها
ولی هر کی با یه بخشیش خاطره داره
و حالش خوش میشه تو با کجا بیشتر
خاطره داری؟!!

چند لحظه نگاهش کرد و گفت:
کربلا نرفتم…

ألسلامُ علیکَ الحسین
بِقدرِ شوقی،حنینی و حُبّی!

-سلام بر تو ای حسین به اندازه شوق و دلتنگی و علاقه ام:)♥️

🌹مَنَم و هَوای توِ هَوای قَشَنگ تَرین
دَقیقهِ ها

همچنین ببینید: متن عاشقانه خاص و جدید

متن پیاده روی اربعین احساسی

 متن پیاده روی اربعین احساسی

جز وصال تو مداوا نشود زخم دلم
چہ شود گر نظری بر منِ بیچاره کنی:)

ڪاش در رهگذرِ عشـق و وفا
‎سَـر ببازیـم ، سرِ دارِ #حسیــن
‎سرِ هر نخلہ ے بین الحرمین
‎بِشویم میثـم_تمـار #حسیـن

صبحتون حسینی🖤

توهمچومن سرکویت هزارهاداری
ولی بدان که گدایت فقط تورادارد:)

“أُحِّبُکَ ڪَثیراً؛ حَتّٰی أَڪثَر مِن عَدَد ذُنوبی…”

•|خیلے دوسِت دارمـꨄ︎
•|حتے
•|بیشتر از تعداد گناهام… 🙂

نیاز بہ‌هیچ زبان شاعرانہ‌اے نیسٺ

فقط رَبَنـا آتِنـا فِے دنیا

ڪربݪا…ڪربݪا…ڪربݪا♥️

کوله بر دوش….سفر،سمت شما میچسبد
اربعین…‌.پای پیاده،کربلا میچسبد

زائری تشنه رسید و گفت بیش از همه چیز
چای پر رنگ عراقی به گدا میچسبد

اربعین، پای پیاده نجف و کرببلا
حسرتش را به دل ما مگذارید فقط💔

لحظه‌وصل..
به‌یک‌ چشم زدن‌میگذرد
این فِراق است؛
که‌ هر ثانیه‌اش”یکسال”‌است💔

وَ خاندان شما ؛
مَحرم تمام غم های ماست
آقای امام حسین (ع)….

انّی‌وُلدت‌لکی‌أحبّک !
زاده‌شدم‌تاتورادوست‌بدارم ..’
– حسین .

ذڪرِ‌خـیر‌تـوبہ‌هـرجاشـدویادت‌ڪردیم
دسـت‌برسینہ‌بہ‌توعرضِ‌ارادت‌ڪردیم

پادشاهـےِ‌جهـان‌حاجتِ‌مـانیسـت‌حـسین
مـابہ‌غلامـےدرِ‌خانہ‌ات‌عادت‌ڪردیـم :))

اَلسَّلامُ‌عَلَى‌الْحُسَیْنِ
وَعَلى‌عَلِىِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ
وَعَلى‌اَوْلادِالْحُسَیْنِ
وَعَلى‌اَصْحابِ‌الْحُسَیْنِ

روضه‌امام‌حسین علیه‌السلام
قدرت لڪه‌گیرے اش بسیار زیاد است..
هرچیزےڪه لڪه اش را نمی‌توان با آب خالۍیا با حلال هاےقوے تر شست،
چارھ‌اش روضه امام حسین(ع) است..
و لڪه هاے دل را برطرف مۍڪند🌱

چِشمِ مَن خیࢪهِ بِہ عَڪسِ حَࢪَمَت بَنډ شُډهِ
با چِہ حـٰاݪے بِنویٮـَــم ڪِہ ډِݪم تَنگ شُډهِ…:)💔

ڪـــاش مۍشُـכ
آכمـ‌همونجٰایۍباشھ‌ڪھ‌כلش‌هسٺ..ツ

لحظه ها را می‌شمارم ثانیه به ثانیه
زنده‌ام یک سال را تنها به عشقِ اربعین:)

دل‌بھ‌‌دلدارسپردن‌ڪارهردلـدارنیست!
من‌بھ‌تُوجان‌میسپارم،دل‌کھ‌‌قابلدارنیست..

نوش‌جانــش‌بشود‌هرکه‌حرم‌رفت‌حسین‌
خودمانیم‌،ولی‌گاه‌حسادت‌کردم .!

از‌شَھر‌ودیـار‌خودگَشتہ‌ام‌خَستہ
مَرا‌ولگـرد‌ڪوچہ‌هاۍِ‌عراقَم‌بڪن‌حُ‌ـسین❤️‍🩹:)

ولی‌امام‌حسین
روحو . .
روانو . .
قلبو . .
دلم !
همه‌اش دلتنگته
یکاری کن
دورت‌بگردم

همیشہ‌ تڪرار‌ خستہ‌ڪننده‌ نیست
مثلِ‌ تڪرارِ‌ نامـِ‌ تُــو‌ [حُسِیـــن❤️]..

متن پیاده روی اربعین زیبا

متن پیاده روی اربعین زیبا

‹ اِرْحَمْ‌ مَنْ‌ رَأسُ‌ مالِهِ‌ الرَّجاءُ ، وَ سِلاحُهُ‌ الْبُکاءُ ›
– خدایا ! رحم‌ کن‌ بہ‌ کسۍ کہ‌ سرمایہ‌ اش امید و ساز و برگش‌‌ اشک‌ ریزان‌ است.

چِ‌ڪسۍگفت‌کہ‌در‌؛
عآلـم‌بالآسـت‌بهشت💔!
هـرکجآنـام‌‹حسیـن›است؛
همان جآست‌بهشت⛅️🙂:)))!

قطره ی اشکِ عزایش
شست و شویم میدهد
بعد هیئت باز انسانی جدیدم با حسین

من‌الأشیاء‌التی‌یُحِبُهاقَلبی‌:
أنت‌ومُحَرَّمک..
ازچیزهایۍکہ‌قلبم‌دوست‌دارد
توومُحَرمت(:🖤

أشکۍالفرَاق‌إلک،أنامشتاق‌إلک..
ازجدایی‌پیشت‌گلایہ‌میکنم‌،دلم‌برات‌تنگ‌شده💔:)

حسینم«ع»!
تو تنهاٰ غمی هستی که آدمیزاد
برای به سینه کشیدَنش مشتاق است!

عـِشق‌‌یـِک‌وآژِه‌‌بۍ‌اَرزِش‌وبۍمـَعنۍ‌بـود
تـٰآڪِه‌یـِکبـٰآره‌خـُداگُفـت‌ڪِه‌عـِشق‌
اَسـت‌؛حُسـِین(:!’

أنت أعز شخص فی قلبی یا حسین
و تو عزیزترین
کسی هستی که
در قلبم دارم
حسین من..❤️

غیر آغوش‌ تو هر جا بروم‌ نااَمن‌ است
روضه‌ات‌ امن‌ترین‌ جاست‌ که‌ دنیا دارد!

حُسیـن‌جان..!
اَز اینجا که‌ من‌ هستـم
تـا آنجا کـه‌ شما هَستی
وَجب‌ به‌ وَجب‌ دِلـتنـگَم 🙂

و در سلام‌بر شما
دست را بر‌سینه‌میگذاریم
تا قلب از جایش کنده نشود.

السلام علی الحسین

آقا خودت میدونی چقدر دلمون کربلا میخواد
خودت بطلب بیاییم پیشت

ای خاک کربلای تو مهر نماز من
کربلایت آرزوست…(:

آقاجان …
میدونی چقدر محرمتو دوست داریم
میدونی که چقدر عاشق بوی اسپندیم
میدونی چقدر عاشق حرمتیم
کمکمون کن تو محرم آدم بشیم ،
کمکمون کن اربعین ماهم بیایم حرم
از الان نگران اربعینیم…😭

بچہ‌ڪہ‌بودیم؛
تَرسـمون‌این‌بود‌ڪہ‌توحَرم‌گم‌بشیم
امّاحالا‌شُده‌آرزو’!💔✋🏽

مَن‌بِہم‌ریخـتِہ‌اَم‌ڪٰآش‌ڪِھ‌درهَم‌بِخَرۍ
گُذرۍ‌هَم‌ڪِھ‌بیـٰایَم‌تۅز‌مَن‌میگُذرۍ..

دلنوشته پیاده روی اربعین

دلنوشته پیاده روی اربعین

آقای‌امام‌حسین؛
میخوام‌بیام‌وسط‌بین‌الحرمین
یہ‌فرش‌پھن‌کنم ..
بشینم‌زل‌بزنم‌بہ‌گنبدت ..
انقدزل‌بزنم‌کہ‌سیر‌شم..
ولی‌داشتم‌فکرمی‌کردم‌مگہ
آدم‌ازت‌سیرمیشہ ..
نہ‌بہ‌خداکہ‌نمیشہ !
پاسپورتم‌خاک‌خورده
میشه‌نزاری‌آرزوبہ‌دل‌بمونم ؟!
لطفا . . .💔:))

~• صبحتون حسینی •~

‌✋صباحاً اَتَنَفَّسُ بِحُبِّ الحُسِین(ع)✋

آرزومہ‌سرروضریحت‌بزارم
روضہ‌بخونم‌گریہ‌کنم‌ببارم 🙂
تومثلِ‌منِ‌بیچاره‌کم‌نداری
امامن‌بہ‌جُزتوکسۍندارم :)💔..

«خدایا! در این هرزه بازار قلبها و نگاهها؛ دل ما
را از آن خودت و چشم ما را نگران خودت کن!
خدایا! … اگر ستارالعیوب نبودی؛ما از رسوایی
چه میکردیم ؟!

آقای امام حسین!
یه جور نشه تو مارو از سر خودت وا کنی!
بعضی وقتا دوست داشتنا
ممکنه دل آدما رو زده کنه؛
یه جور نباشه دوست داشتن
من تورو اذیت کنه:)

_بزرگی‌ میگفت‌ اگه‌ جایی‌ راهت‌ ندادن
برو درخونه‌ی‌‌ پسرِفاطمه….
حسین همه رو راه میده (:❤️‍🩹

یه‌دل‌که‌بیشتر‌ندارم
اونم‌فقط‌جای‌توعه♥️…

اگه از حسین حسین گفتنِ من خوشت نمیاد
پس بزار با چشم خیس صدات کنم:)💔

این‌روزا‌حالم‌یجوریه
که‌یهو‌‌چشمام‌رومیبندم
و‌ازعمق‌جانم‌خطاب‌به
امام‌حسین‌میگم …
-اصلا‌خبر‌داری‌که‌از‌دوری‌دارم‌دق‌میکنم!(:💔
هرشب‌باعکس‌کربلات‌یه‌گوشه‌هق‌هق‌میکنم

این‌روزا‌حالم‌یجوریه
که‌یهو‌‌چشمام‌رومیبندم
و‌ازعمق‌جانم‌خطاب‌به
امام‌حسین‌میگم …
-اصلا‌خبر‌داری‌که‌از‌دوری‌دارم‌دق‌میکنم!(:💔
هرشب‌باعکس‌کربلات‌یه‌گوشه‌هق‌هق‌میکنم

گفتمش دل میخری
پرسید چند
گفتمش دل مالِ تو
تنها بخند
خنده‌ای کرد و دل از
دستم ربود
تا به خود باز آمدم
او رفته بود
دل زِ دستش روی خاک
افتاده بود
جای پایش روی دل
جامانده بود💔